www.777.com网
主页 --> 777 Casino知识 --> 777 Casino确诊 --> 777 Casino切诊 --> 777 Casino脉理经历总结

777 Casino脉理经历总结

阳脉有八脉:阳脉浮实洪,长紧促动数;阴脉有十五脉:阴脉十五字,沉迟涩虚短 微缓革濡弱,结代伏细散。

脉有二十七脉

阳脉有八脉:阳脉浮实洪,长紧促动数

阴脉有十五脉:阴脉十五字,沉迟涩虚短 微缓革濡弱,结代伏细散

阳中之阴脉三脉:滑孔弦

阴中之阳脉一脉:牢(以上共二十七脉)

七表脉:浮芤滑实弦紧洪

八里脉:微沉缓洄,迟浮濡弱

九道:长短虚促,绕代劳作细

奇经八脉:阴维也,阳维也,阴跷也,阳跷也 微脉、任脉督脉、滞脉、浮脉

浮形:浮脉为阳脉,归于表病,举之有余按之缺乏 如风吹鸟背上的毛,如水浮木,如捻葱叶

主病:浮脉为阳表病也居,避风数热紧寒扬 浮而有力多风热,浮而无力多血虚

脉形

浮脉主表,有力表实,无力表虚,浮迟中风

浮数风热,浮紧风穴,浮缓风湿,浮虚伤暑,浮散劳极

浮而有力为洪脉,浮而迟为虚脉

浮而无力为芤脉,浮而柔细为濡脉,虚甚为散脉

脉形:

沉脉按之筋骨乃得,内刚外柔,如石投水

心极端底,沉脉法地,在卦为坎,有时为冬,在人为肾

主病诗:

沉潜水畜,阴经痛,数热迟寒滑有痰,无力而沉虚与气,沉而有力积并寒,沉脉主里,有力主实,无力里虚,沉则为气,又主水积,沉迟痼冷,沉数内热,沉滑痰食,沉紧冷痛,沉牢冷积。

数为阳脉,一息六至脉流薄疾

数为阴不堪阳,故为脉来过分,数脉主腑,无力虚火,浮数表热,沉数里热,气气数实肺痈,数虚肺痿

体壮诗:

数脉搏间常六至,阴微阳盛必狂烦,浮沉表里分真假,惟有儿童作去看

主痔诗:

数脉为阳热可知,只将君相火来医。实宜冷解虚温补,肺病愁深却 之,寸数咽喉唇舌疮,吐红咳嗽肺生疡,当关胃火并怒火,尺属滋阴降火汤

迟脉一息三至,往来不断极慢,迟为阳补盛阴,故脉来不及

主病:

迟脉主脏有力冷痛,无力虚寒,浮迟表寒,沉迟里寒,三至为迟,有力为迟,无力为洄,有止为结。迟甚为散,浮大而实为虚,迟为阴盛阳衰,缓为营弱和盛宜别之

主病诗:

迟实脏病或多痰,沉痼症瘕仔细看

有力而迟为冷痛,迟而无力为虚寒,寸迟必是上焦寒

关主中寒痛堪,尺是肾虚,腰脚肿,溲便不由疝牵丸

脉象:

呈现之情随季改变:1、春悬2、秋洪3、夏毛4、冬实

——位现情:1、沉—属脏 2、浮—属腑

脉形:快—主热 慢—主寒 浮沉—气 壮缓—血

专家免费咨询热线:010-57476997(咨询时刻:上午8:30-下午5:00)

本页关键字:777 Casino脉理  脉理经历  阳脉  阴脉  八里脉 免费讨取疾病材料

上一篇:脉诊不该只以迟数分寒热        下一篇:

>> 回来777 Casino切诊页面    >> 回来主页

>> 更多请点击扫描二维码 轻松重视 您感兴趣的777 Casino微信号

图片文章

特别链接卫生部国家777 Casino药管理局

健康网站

协作网站

关于咱们 | 投稿启事 | 联络方式 | 人才招聘 | 投稿反应 | 请求协作 | bodog亚洲 | 777 Casino问答 | 网站导航 | 精彩图文 | 精彩专题 | 高档查找
本站信息仅供参考 不能作为确诊及医疗的根据
本站如有转载或引证文章触及版权问题 请速与咱们联络
Copyright © 2003-2018 zrbjl67.com All rights reserved
客服热线 010-57476997
文明办网文明上网投诉电话:010-57476997 告发邮箱:[email protected]
版权所有:www.777.com网
777 Casino保健
777 Casino特征